Strona: Home Zamówienie ofertowe

Zamówienie ofertowe

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Nr zamówienia 1/2016 Bydgoszcz, data 16.06.2016
Zapytanie ofertowe
Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu wdrożeniowego, Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych, POWR.01.02.02-04-0230/15-00 pt. „Kierowca autobusu – nowy zawód”, realizowanym przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski w partnerstwie z Auto Jazda Justyna Juszczak, zapraszamy do złożenia oferty na zakup paliwa – oleju napędowego do autobusów.
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Partner projektu: AutoJazda Justyna Juszczak ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo Zamówienie realizowane bezpośrednio przez Partnera projektu – AutoJazda Justyna Juszczak, z którym zostanie podpisana umowa o przedmiot zamówienia z wybranym Wykonawcą.
II. Określenie trybu udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumencie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015r.”. Partner projektu, AutoJazda Justyna Juszczak, nie może udziela zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, zgodnie z rozdziałem 6.5.3 pkt. 8 Wytycznych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do autobusów w ilości 15.050 litrów (piętnaście tysięcy pięćddziesiąt litrów).

Kody Wspólnego Słownika Zamówienie CPV: 09134100-8, Olej napędowy.
IV. Wymagania ogólne dotyczące świadczenia usługi/zakupu
Dostarczane paliwo musi spełnia wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych (PN) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680). Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.). Rozliczenie zakupionego paliwa będzie odbywać się będzie w cyklach miesięcznych w oparciu o ilości paliwa wykazaną przez zalegalizowane urządzenia Wykonawcy po zakończeniu każdego miesiąca trwania usługi. Zasady ewidencjonowania pobieranego paliwa będą odbywały się w oparciu o obowiązującą u Wykonawcy standardową procedurę, która zostanie przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem umowy i stanowić będzie załącznik do umowy. Zamawiający wymaga aby stacja paliw Wykonawcy, na której będzie tankowany autobus znajdowała się w odległości do 10 km od miejsca parkingu autobusów Zamawiającego tj. przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: lipiec 2016 – grudzień 2016 roku.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
a) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych;
b) Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji zamówienia.
d) Umiejscowienie stacji paliwowej w odległości do 10 km od miejsca parkingu autobusów Zamawiającego tj. przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy, długość drogi dojazdowej mierzona wg tras mapy Google.
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Każda oferta będzie podlegać ocenie wg następujących kryteriów:
a) Cena,

Oferta zostanie oceniona przez 3 członków Komisji Oceny. W ramach oceny ofert Wykonawcom zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 w następujący sposób:
a) w ramach kryterium „Cena” Wykonawcy zostaną przyznane punkty od 0 do 100, przy czym do porównania cen ofert według poniższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach jednostkowa cena brutto za świadczenie usług niniejszego zamówienia, zaś najwyższą liczbę punktów otrzyma Wykonawca, którego oferta zawiera najniższą cenę, a każda następna wg poniższego wzoru:
cena najniższa x 100 liczba punktów oferty ocenionej = ……………………………………… cena oferty ocenianej Za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1;
b) Oświadczenie o braku powiązania z zamawiającym – załącznik nr.2;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału przez oferenta w prowadzonym postępowaniu określonym w Zapytaniu ofertowym nr 1/2016 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3;
3. Ofertę należy dostarczyć na adres siedziby Zamawiającego: Autojazda Justyna Juszczak ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo w zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na realizacje zamówienia 1/2016 w ramach projektu ”Kierowca autobusu – nowy zawód” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz adres zwrotny Oferenta.
4. Z tytułu niewybrania oferty, Oferentom nie przysługują żadne środki zaskarżenia oraz żadne roszczenia. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązad, gdy została wybrana inna oferta.
IX. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na piśmie (poczta, osobiście, przesyłka kurierska) na adres Biura Projektu: AutoJazda Justyna Juszczak ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo, do 30.06.2016 roku do godziny 16:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, w przypadku, gdy podana cena przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, z którym prowadzone były negocjacje.
X. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
XI. Załączniki
Zamawiający informuje, że n/w załączniki stanowią integralną część zapytania:
a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1;
b) Oświadczenie o braku powiązania z zamawiającym – załącznik nr.2;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału przez oferenta w prowadzonym postępowaniu określonym w Zapytaniu ofertowym nr 1/2016 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3;
d) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4.

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016

Dotyczącego projektu nr:POWR.01.02.02-04-0230/15-00

_______________________________

(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 1/2016 dotyczącego projektu nr POWR.01.02.02-04-0230/15-00 prowadzone zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: AutoJazda Justyna Juszczak ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo na świadczenie usługi zakupu oleju napędowego do autobusów w ilości 15.050 litrów zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 1/2016. Oferuję wykonanie usługi/zakupu objętej zamówieniem za cenę:
Usługa
Cena jednostkowa brutto oleju napędowego w zł za litr:
zakup oleju napędowego do autobusu w ilości 15.050 (piętnaście tysięcy pięćdziesiąt) litrów
_________________________________zł/l Słownie: ………………………………………………………………….
Wartość przedmiotu umowy w całym okresie realizacji wyniesie …………………………… brutto (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł ………./100). Dokładny adres miejsca świadczenia usługi – sprzedaży paliwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………. Odległość punktu sprzedaży od miejsca parkingu autobusów Zamawiającego tj. przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy wg trasy dojazdu Google Map wynosi ……………………..km.
1. Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym 1/ 2016 i Istotnymi postanowieniami umowy oraz uznajemy się za związanych z zawartymi w niej postanowieniami.
3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
AutoJazda Justyna Juszczak ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo ………………………………………………………………………………………………………… (miejscowość, data, podpis Oferenta) Załączniki do oferty:
1. Oświadczenie o braku powiązań – zał. 2;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – zał. 3;
3. ……………………………………………………………………………………

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2016

Dotyczącego projektu nr: POWR.01.02.02-04-0230/15-00 _______________________________

(pieczęć oferenta)

Bydgoszcz, dnia …./…../…….

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań o których mowa w pkt. II zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 16/06/2016.

Niniejszym oświadczam, iż składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 16/06/2016, której przedmiotem jest zakup oleju napędowego do autobusów w ilości 15.050 litrów na potrzeby projektu POWR.01.02.02-04-0230/15-00 pt. „Kierowca autobusu – nowy zawód”, wystosowane przez Auto Jazda Justyna Juszczak, nie posiadam żadnych wzajemnych powiązań kapitałowych i osobowych z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………….

Podpis oferenta

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2016

Dotyczącego projektu nr: POWR.01.02.02-04-0230/15-00

_______________________________

(pieczęć oferenta)

Bydgoszcz, dnia …./…../…….

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2016 dotyczące zakup oleju napędowego do autobusu w ilości 15.050 litrów dla projektu nr POWR.01.02.02-04-0230/15-00 prowadzone zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Partner projektu: Auto Jazda Justyna Juszczak ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr 1/2016 w pkt. IV, tj.: Dostarczane paliwo będzie spełniad wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych (PN) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagao jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680). Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.). i pkt. VI, tj.: Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo; Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji zamówienia. Stacja paliw Wykonawcy znajduje się w odległości do 10 km od miejsca parkingu autobusów Zamawiającego tj. przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy, długośd drogi dojazdowej mierzona wg tras mapy Google.

………………………………………….

Podpis oferenta

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2016

Dotyczącego projektu nr: POWR.01.02.02-04-0230/15-00

Bydgoszcz, data ………………….
Umowa nr ……………..
na zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym na potrzeby projektu POWR.01.02.02-04-0230/15-00 pt. „Kierowca autobusu – nowy zawód” w dniu ……………………….…..2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………. NIP …………………………….., REGON ………………………….. reprezentowanym przez: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… zwanym dalej “Zamawiającym” a ……………………………………………………………………………………………………………………. działającymi na podstawie ……………………………………………………………………………, reprezentowaną przez: ……………………………….………………………………………………….……….. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi w dalszej części „Stronami”, została zawarta umowa na zakup oleju napędowego do autobusów w systemie bezgotówkowym na potrzeby projektu POWR.01.02.02-04-0230/15-00 pt. „Kierowca autobusu – nowy zawód” („Umowa”), o następującej treści: § 1
1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowy zakup 15.050 (piętnaście tysięcy pięćdziesiąt) litrów oleju napędowego do autobusów.
2. Zakup przedmiotu zamówienia odbywa się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. na stacjach paliwowych Wykonawcy.

1. Wykonawca zapewnia możliwość tankowania we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,
2) nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa,
3) paliwo będzie spełniało wszystkie wymagania nakładane przez prawo i obowiązujące normy,
4) zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i nie przysługują mu względem Zamawiającego roszczenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów,
5) paliwo posiada certyfikaty jakości określone w Polskich Normach,
6) stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) żądania świadectwa jakości na paliwo wystawione przez rafinerię.
§ 3
1. Strony ustalają, że całkowita wartość umowy nie może przekroczył kwoty brutto: ……………..zł (słownie:…………………………………………………………………….) w tym VAT.
2. Rozliczenie zakupionego paliwa będzie odbywa się będzie w cyklach miesięcznych w oparciu o ilośd paliwa wykazaną przez zalegalizowane urządzenia Wykonawcy po zakończeniu każdego miesiąca trwania usługi. Zasady ewidencjonowania pobieranego paliwa będą odbywały się w oparciu o obowiązującą u Wykonawcy standardową procedurę, która zostanie przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem umowy i stanowi będzie załącznik do umowy.
3. Zamawiający jest zobowiązany dokona zapłaty za zakupione paliwo przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§ 4 Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania usług objętych przedmiotem umowy i będzie nim objęty przez cały okres jej realizacji.
§ 5
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 4 pkt. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą dwóch kolejnych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.
§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w całości wszelkich udokumentowanych szkód powstałych u Zamawiającego spowodowanych sprzedażą i zatankowaniem paliwa nieodpowiadającego wymaganiom nakładanym przez prawo i obowiązujące normy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w wysokości 1% za każdy dzień, w którym nie mógł dokona tankowania na stacji paliw spełniającej warunki określone w zapytaniu ofertowym, 2) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 3) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. § 7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 2- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawowe uregulowania dotyczące ochrony osób i mienia.
4. Strony będą starały się rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób polubowny, a w razie braku wspólnych rozwiązań poddają się rozstrzygnięciom przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
Wykonawca Zamawiający