Strona: Home Zamówienie ofertowe

Zamówienie ofertowe

Nr zamówienia 2/2016
Bydgoszcz, data 21.07.2016
Zapytanie ofertowe
Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu wdrożeniowego, Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych, POWR.01.02.02-04-0230/15-00 pt. „Kierowca autobusu – nowy zawód”, realizowanym przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski w partnerstwie z AutoJazda Justyna Juszczak, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi instruktora nauki jazdy kat. D – autobusu.
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Partner projektu:
AutoJazda Justyna Juszczak
ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo
Zamówienie realizowane bezpośrednio przez Partnera projektu – AutoJazda Justyna Juszczak, z którym zostanie podpisana umowa o przedmiot zamówienia z wybranym Wykonawcą.
II. Określenie trybu udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumencie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015r.”.
Partner projektu, AutoJazda Justyna Juszczak, nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, zgodnie z rozdziałem 6.5.3 pkt. 8 Wytycznych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi instruktora nauki jazdy kat. D – autobusu w liczbie 2.150 godzin zajęć praktycznych dla 30 uczestników projektu. Zajęcia praktyczne obejmują: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa, trening bezpiecznej jazdy, przygotowanie autobusu do jazdy,
ruszanie, obsługa biegów, bezpieczne hamowanie, manewrowanie, cofanie, jazda w terenie,
jazda w ruchu miejskim, manewrowanie autobusem przegubowym, kierowanie autobusem
przegubowym, czynności kontrolne na drodze, plac manewrowy.
Zajęcia praktyczne odbędą się w Bydgoszczy i okolicy. Pojazdy wraz z paliwem, serwisem i
dokumentacją szkoleniową niezbędną do prawidłowego wykonania usługi instruktażu
zapewnia Zamawiający.
Z wybranym wykonawcą/mi w ramach zapytania ofertowego nr 2/2016 zostanie
podpisana umowa zlecenie na osobiste świadczenie usługi instruktora prawa jazdy kat. D.
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi liczba przepracowanych godzin ogółem przez osobę
zaangażowaną do świadczenia zlecenia w projekcie w ciągu 1 miesiąca nie może przekroczyć
276h.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80411200-0, Usługi szkół nauki jazdy.
IV. Wymagania ogólne dotyczące świadczenia usługi/zakupu
Podstawa prawna
Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z
późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, instruktorów i wykładowców.
Instruktorem jest osoba, która:
*posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania czynności instruktora
*posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do
wykonywania czynności instruktora
*nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
– przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
– przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
– przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
– prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego
podobnie działającego środka,
– przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
– przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
*jest wpisana do ewidencji instruktorów.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: lipiec 2016 – grudzień 2016 roku.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków a) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych wraz z podaniem liczby godzin szkoleniowych
możliwych do wykonania;
b) Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę do realizacji zamówienia;
d) Wykonawca posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe lub co najmniej 200 godzin
szkoleniowych w zajęciach instruktora nauki jazdy kat. D – autobusu.
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów przedłożonych przez
Wykonawcę metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Każda oferta będzie podlegać ocenie wg następujących kryteriów:
a) Cena,
b) Doświadczenie – Liczba godzin wykonanego instruktażu kat. D
Oferta zostanie oceniona przez 3 członków Komisji Oceny. W ramach oceny ofert Wykonawcom
zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 w następujący sposób:
a) w ramach kryterium „Cena” Wykonawcy zostaną przyznane punkty od 0 do 75, przy czym do
porównania cen ofert według poniższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach
jednostkowa cena brutto za świadczenie usług niniejszego zamówienia, zaś najwyższą liczbę
punktów otrzyma Wykonawca, którego oferta zawiera najniższą cenę, a każda następna wg
poniższego wzoru:
cena najniższa x 75
liczba punktów oferty ocenionej = ………………………………………
cena oferty ocenianej
b) w ramach kryterium „Doświadczenie – Liczba godzin wykonanego instruktażu kat. D” Wykonawcy
zostaną przyznane punkty od 0 do 25, przy czym do porównania ofert według poniższego wzoru
zostanie przyjęta podana w ofertach liczba przeprowadzonych godzin instruktażu, zaś najwyższą
liczbę punktów otrzyma Wykonawca, którego oferta zawiera największą liczbę godzin
doświadczenia, a każda następna wg poniższego wzoru:
Doświadczenie Liczba godzin instruktażu oferty ocenianej x 25
liczba punktów oferty ocenionej = ……………………………………………………………………………………..
Doświadczenie Liczba godzin instruktażu najwyższa
Za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1;                                                                      b) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr.2;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału przez oferenta w prowadzonym postępowaniu określonym w Zapytaniu ofertowym nr 2/2016 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3;
3. Ofertę należy dostarczyć na adres siedziby Zamawiającego: AutoJazda Justyna Juszczak ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo w zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta na realizacje zamówienia 2/2016 w ramach projektu ”Kierowca autobusu – nowy zawód” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz adres zwrotny Oferenta.
4. Z tytułu niewybrania oferty, Oferentom nie przysługują żadne środki zaskarżenia oraz żadne roszczenia. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta.
IX. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na piśmie (poczta, osobiście, przesyłka kurierska) na adres siedziby firmy:
AutoJazda Justyna Juszczak
ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo,
do 28.07.2016 roku do godziny 24:00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, w przypadku, gdy podana cena przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, z którym prowadzone były negocjacje.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
X. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
XI. Załączniki
Zamawiający informuje, że n/w załączniki stanowią integralną część zapytania:
a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1;
b) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr.2;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału przez oferenta w prowadzonym postępowaniu określonym w Zapytaniu ofertowym nr 1/2016 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3;
d) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBIERAĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ ZAŁĄCZNIK 3

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ ZAŁĄCZNIK2

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ ZAŁACZNIK 1

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ ZAŁACZNIK 4